Υπεύθυνες Προμήθειες

IMG_3628_final IMG_3628_final

Sourcing Ingridient

Για την παραγωγή των προϊόντων μας συνεργαζόμαστε με χιλιάδες προμηθευτές για τις πρώτες ύλες ,τα υλικά συσκευασίας και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Μέλημά μας είναι να διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος εργασίας των προμηθευτών μας συμβαδίζει με τα πρότυπά μας.


Ως εταιρεία, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που έχουμε για την υπεύθυνη λειτουργία της αλυσίδας αγορών μας. Διαχωρίζουμε τους προμηθευτές μας σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους άμεσους ή βασικούς προμηθευτές και τους έμμεσους. Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ποσότητα και το είδος των προμηθειών (εάν πρόκειται για υλικά ή υπηρεσίες που κρίνονται απαραίτητα για την παραγωγή προϊόντων ή την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας), καθώς και στο ποσό που δαπανάται στον κάθε προμηθευτή.

Προκειμένου να επηρεάσουμε θετικά την αλυσίδα αγορών μας, εφαρμόζουμε τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές που έχει αναπτύξει ο Όμιλός μας. Οι Αρχές περιέχουν τις απαιτήσεις που θέτουμε στους προμηθευτές μας ως προς το πόσο υπεύθυνα λειτουργούν στις εξής κατηγορίες: τις πρακτικές στοn χώρο εργασίας, το περιβάλλον εργασίας, την υγεία και ασφάλεια, την παιδική και καταναγκαστική εργασία, την εκμετάλλευση στην εργασία, τους μισθούς και τα επιδόματα, την εκπροσώπηση από τρίτους, τις περιβαλλοντικές πρακτικές, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα δώρα, τα γεύματα και την ψυχαγωγία, τα επαγγελματικά και οικονομικά έγγραφα, την καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς και την προστασία πληροφοριών.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέο προμηθευτή να συνυπογράψει τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί μας. Οι Αρχές επισκοπούνται και ανανεώνονται περιοδικά, ώστε να ακολουθούν όλες τις τελευταίες κλαδικές και κανονιστικές εξελίξεις και απαιτήσεις.

Μέσω της εφαρμογής των Αρχών, στοχεύουμε στη δημιουργία μίας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδαs που προάγει την ευημερία των τοπικών κοινωνιών και εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και επιτυχία της επιχείρησής μας. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι προμηθευτές γεωργικών πρώτων υλών, οι οποίοι καλούνται να ακολουθήσουν τις Κατευθυντήριες Αρχές για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα αυτές αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος εργασίας και βοηθούν στη δημιουργία μίας κοινωνίας που έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δέσμευση του Ομίλου, για μείωση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Οι προμηθευτές μας είναι εγκεκριμένοι, ως επί το πλείστον, από τον Όμιλο, ενώ στις περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές ανήκουν σε μικρότερες αγορές, η επιλογή τους γίνεται βάσει προεπιλεγμένων κριτηρίων τα οποία άπτονται σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η ασφάλεια, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.λπ.

Η ανάθεση εργασιών γίνεται μόνο σε προμηθευτές που:

  • Έχουν επιλεγεί κατόπιν έρευνας αγοράς και διεξαγωγής διαγωνισμού, ενώ όπου  κρίνεται σκόπιμο, υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό, ώστε να διαφυλάσσεται το αδιάβλητο της συνεργασίας.
  • Έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, όπως η ECOVADIS και η SEDEX ή έχουν επιτυχώς περάσει την επιθεώρηση της The Coca-Cola Company. Η προϋπόθεση αυτή αφορά ιδίως τους στρατηγικούς μας προμηθευτές για τα προϊόντα της The Coca-Cola Company.
  • Τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και έχουν υπογράψει τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές του Ομίλου. 
  • Έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 και ΗACCP, όπου αυτό απαιτείται. 
  • Πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων Non-GMO Declarations, Allergen-Free Statements, International Food Standards, Global Standard Food Safety και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σχετικά με τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων και τις προσμείξεις στα τρόφιμα.

Οι προμηθευτές μας υιοθετούν τις Κατευθυντήριες Αρχές για τους Προμηθευτές του Ομίλου μας. Έχουμε υπογράψει με το 100% των προμηθευτών μας τις Κατευθυντήριες Αρχές για τους Προμηθευτές του Ομίλου. Κατ’επέκταση, το 100% του συνολικού όγκου των προμηθειών, προέρχεται από προμηθευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με αυτές τις Αρχές.

90% των προμηθευτών μας είναι εγχώριοι. Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι προμηθευτές της εφοδιαστικής μας αλυσίδας εφαρμόζουν πρακτικές που προάγουν τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι σύμφωνες με τις πολιτικές μας σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πρακτικές, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό των μονάδων μας αξιολογεί τους συνεργαζόμενους προμηθευτές βάσει ερωτηματολογίου, συλλέγει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες (όπως ορίζονται από τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές), φροντίζει για να συμπεριληφθούν οι σχετικοί όροι στα συμφωνητικά, ενώ πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για την εξακρίβωση των παραπάνω. Σε περίπτωση που οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά μέτρα, το προσωπικό των μονάδων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας μαζί τους.