Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021


Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 καταδεικνύεται η πρόοδος της εταιρείας και οι βέλτιστες πρακτικές της, σε ουσιαστικά θέματα όπως το κλίμα & η ενέργεια, η κυκλική οικονομία, το νερό, η εταιρική διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα, οι υπεύθυνες προμήθειες, η διατροφή,  η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η συμβολή στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Μέσα από τα θέματα αυτά αντικατοπτρίζεται η δέσμευση της εταιρείας για αειφόρο ανάπτυξη με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 

 

sustain-776x664 sustain-776x664

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, που παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής πολιτικών, διαδικασιών και προγραμμάτων. Η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει επίσης την πρόοδό μας στα ζητήματα αυτά μέσω της χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επίδοσης για το 2021.

Ανακαλύψτε τις ενότητες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021

KLIMA 776 x 664 KLIMA 776 x 664

Κλίμα και Μείωση Εκπομπών Άνθρακα  

Με δέσμευση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040, η εταιρεία μείωσε τις απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  το 2021 κατά 54,2% (σε σύγκριση με το 2017). Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της Coca-Cola Τρία Έψιλον προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ πάνω από το 62% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Τo συνολικό ποσοστό των ενεργειακών αποδοτικών ψυγείων της εταιρείας στην αγορά φτάνει το 49%,  το οποίο έχει επιφέρει τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2 κατά περισσότερους από 45 χιλιάδες τόνους. 

KUKLIKI OIKONOMIA 776 x 664 KUKLIKI OIKONOMIA 776 x 664

Κυκλική Οικονομία

Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης. Με τo 100% των συσκευασιών της να είναι ανακυκλώσιμο, το 2018 πρώτη στην Ελλάδα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε παραγωγή αναψυκτικών με ανακυκλωμένο πλαστικό. Η κίνηση αυτή εξοικονόμησε 840 τόνους πλαστικού  και πάνω από 1.000 τόνους CO2 για τη διετία 2020-2021. Παράλληλα, η εταιρεία μειώνει συνεχώς τη χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες της επενδύοντας σταθερά στις μονάδες της σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 


NERO 776 x 664 NERO 776 x 664

Νερό

Τα εργοστάσια παραγωγής νερού και αναψυκτικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελούν τα μοναδικά εργοστάσια της Ελλάδας το 2021, με διάκριση Platinum για υπεύθυνη διαχείριση νερού, από την Alliance for Water Stewardship (AWS). Για το 2021, η  στρατηγική της εταιρείας για ορθολογική διαχείριση νερού επέφερε μείωση του δείκτη νερού κατά 7,6% (σε σχέση με το 2017). Παράλληλα, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν σχεδόν 70 εκατομμύρια λίτρα νερού στις παραγωγικές  της μονάδες, ενώ εξοικονομήθηκαν πάνω από 4.4 εκατομμύρια λίτρα νερού από τον βιολογικό καθαρισμό.


SR_laptop SR_laptop

Ανακαλύψτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019 και την πρόοδο μας για το 2020