Δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τα οποία να ανταποκρίνονται στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.